Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

RODZINY WSPIERAJĄCE Informacja dla wszystkich rodzin które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom które przeżywają trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

W oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r poz. 697 z późn. zm.) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca–adresowana jest do dziecka i jego rodziny biologicznej. Wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w realizacji zadań rodzicielskich, czyli w opiece i wychowaniu dziecka,prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Są to najczęściej rodziny z najbliższego otoczenia, wspierające dziecko i rodziców w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami .Zadania i funkcjonowanie rodzin wspierających określają artykuły 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Art.29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2.Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1)opiece i wychowaniu dziecka;

2)prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3)kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Art. 30.1.Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2.Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31. 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2.

2.Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust.1.

Rodzina wspierająca pomaga, ale nie wyręcza czy zastępuje rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- ma stałe źródło utrzymania,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

- prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

- nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej,

- nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,

- nie jest uzależniona m.in. od alkoholu, narkotyków bądź hazardu.

 

Kandydaci powinni:

- zgłosić swoją gotowość do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego zgłoszenia w sekretariacie właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

- wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Jesteś tutaj: Start START Aktualności RODZINY WSPIERAJĄCE Informacja dla wszystkich rodzin które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom które przeżywają trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci