Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

Formy pomocy społecznej

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, który przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej , majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy - w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

 

Świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej są:  

 1. Świadczenia pieniężne:

zasiłek stały

zasiłek okresowy

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się


2. Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna

bilet kredytowany

składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie społeczne

pomoc rzeczowa

sprawienie pogrzebu

poradnictwo specjalistyczne

schronienie

posiłek

niezbędne ubranie

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia

 Zasiłek stały:

Zasiłek stały przysługuje:

1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak też dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w  przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł. miesięcznie.

w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,

Wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającej się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

 

Zasiłek okresowy:

Zasiłek okresowy przysługuje: w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy

Zasiłek celowy:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części i całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części i całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być także przyznany rodzinie lub osobie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy , okresowy zwrotny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany :

specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Pomoc rzeczowa: posiłek, schronienie, odzież, dożywianie dzieci w szkole, bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, kolonie dla dzieci.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeśli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronieni a- następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Na terenie Sandomierza funkcjonuje jedno Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Caritas przy ul. Trześniowskiej. Ośrodek współpracuje z Caritas oraz innymi Schroniskami, Noclegowniami na terenie regionu, a także w przypadkach szczególnych z terenu Polski w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym, zwłaszcza w okresie zimowym.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Świadczeniem w postaci posiłku objęte są także dzieci w szkole w ramach programu rządowego – dożywianie dzieci.

Do dzieci kierowana jest także pomoc w formie pokrycia lub dofinansowania kolonii letnich poza miejscem zamieszkiwania.

Pomoc ta, podobnie jak każda z wyżej wymienionych udzielana jest na wniosek osoby po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rodzina kwalifikująca się z uwagi na niskie dochody własne do tej formy pomocy, otrzymuje decyzje w tej sprawie.

W przypadkach szczególnych, tj. z uwagi na podeszły wiek świadczeniobiorcy, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub w przypadkach podejrzenia iż świadczenie przyznane zostanie przeznaczone na niewłaściwy cel, ośrodek przyznaje pomoc w formie opału, który jest dowożony do miejsca zamieszkania rodziny lub osoby.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

Od 01.01.2014 roku obowiązuje przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.Program przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2015r. wynosi:

- 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej (150% - 951 zł)

- 514 zł na osobę w rodzinie (150%- 771 zł)

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Jesteś tutaj: Start Pomoc społeczna Formy pomocy