Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

Informacje na temat pomocy społecznej

OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej należących do gminy na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz,U.z 2015r, poz. 163, z późn.zm.). Współpracuje w tym zakresie z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi a także osobami fizycznymi i prawnymi.

 

POMOC  SPOŁECZNA wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Do Ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Pomoc może byc też przyznana osobom opuszczającym zakłady karne, uchodźcom, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy domowej.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela osobowego tej osoby. Pomoc społeczna może być również przyznana z urzędu.

 

FORMY POMOCY oferowanej przez Ośrodek obejmują:

 

 1. pomoc usługową (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, specjalistyczne usługi dla osób zaburzonych psychicznie)
 2. pomoc w naturze
 3. pomoc rzeczową
 4. pomoc instytucjonalną (kierowanie do domów pomocy społecznej, do ośrodków wsparcia)
 5. pomoc finansową (pieniężną)

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej" kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej"
 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,zwanym dalej" kryterium dochodowym rodziny".

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymieniowych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych- za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

różnice przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Jeśli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku opodatkowania tej działalności na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości :

przychodu

kosztów uzyskania przychodu

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania

dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne

należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za dochód miesięczny z 1 ha przel. przyjmuje się kwotę 288 zł.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się wg średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Jesteś tutaj: Start Pomoc społeczna Informacje ogólne